Véres nap volt hatvan évvel ezelőtt – október 26., szerda

Október 26-án az előzetes várakozásokkal szemben nem csökkentek, ellenkezőleg, fokozódtak és szélesedtek a harcok a fővárosban. A fegyveres felkelők és a hozzájuk egyre nagyobb számban csatlakozott sorkatonák, az óriási és egyre növekvő erőfölény ellenére, megtartották legfőbb bázisaikat, sőt, új ellenállási gócok szerveződtek. Pesten a VIII–IX. kerületben voltak a legerősebbek, ellenőrzésük alatt tartották a főbb közlekedési útvonalakat, a Nagykörutat a Petőfi hídtól az Oktogonig, a Rákóczi és az Üllői utat. A legjelentősebb egységek az Iván Kovács László vezette Corvin közi és a Bárány János irányítása alatt álló Tompa utcai csoportok voltak. Az első napokban megszerzett kézifegyvereket már némi zsákmányolt nehézfegyverzettel is ki tudták egészíteni. Erre az időre Budán is megalakultak az egyre nagyobb tekintélyt kivívó egységek a Széna téren Szabó János (Szabó bácsi) vezetésével, valamint a Móricz Zsigmond körtéren és a Várban. 

A spontán alakult fegyveres csoportok taktikája az volt, hogy figyelőik állandóan szemmel tartották a főbb közlekedési útvonalakat, megtámadták az arra vonuló szovjet katonai egységeket, majd a támadást követően azonnal visszahúzódtak a szűkebb mellékutcákba, ahová a szovjet páncélosok nem tudták és nem merték követni őket. Sikereiket a gyalogsággal alig támogatott, régi típusú páncélosok ellen egyaránt köszönhették jobb helyismeretüknek, a lakosság feltétlen és önfeláldozó támogatásának, valamint kifogyhatatlan találékonyságuknak. A páncélosok támadását nemegyszer házi készítésű fegyverrel, az úgynevezett Molotov-koktéllal, vagy akár fegyvertelenül is meg tudták akadályozni harckocsiaknát imitáló palacsintasütőket helyezve az úttestre, vagy azzal, hogy olajjal locsolták föl a kövezetet, megbénítva így a páncélosok mozgását. A kilőtt vagy felgyújtott járművek pedig kiváló útakadállyá váltak a következő ütközetben, így minden szovjet veszteség kétszeresen erősítette az erejükben egyre jobban bízó fegyvereseket.

Az egy-egy terület védelmében harcoló csoportok mellett meg kell különböztetni a támadó akciókat. Ezek legtöbbször a pártházak, tanácsházak, a kerületi rendőrkapitányságok elfoglalására irányultak. Megkülönböztetésük több szempontból is célszerű. Egyfelől azért, mert a területet, útvonalat ekkor már tudatosan védő csoportok tervezett akcióival szemben ezek inkább spontán jellegűek voltak, a lakosság sokkal aktívabb támogatását élvezték, és kiváltó okuk nem egy esetben a hatalom helyi reprezentánsainak elbizakodottsága, keménysége volt. Így került sor ezen a napon újra a csepeli, majd a XV. kerületi rendőrkapitányság lefegyverzésére, elfoglalására, az újpesti tanácsháza és a rákosszentmihályi, valamint a soroksári pártház elfoglalására. Ezeken a helyeken rögtön meg is alakultak a terület irányítására a forradalmi bizottságok, amelyek saját karhatalmat, nemzetőrséget szerveztek.

De 26-án már nemcsak a fővárosban szóltak a fegyverek. Megsokasodtak a tüntetések, a fegyveres összecsapások vidéken is, az egész országban általánossá vált a sztrájk. Majd minden városban tüntetésekre került sor. Az utcákra vonuló tömegek árnyalatnyi különbségekkel fogalmazták újra ugyanazokat a követeléseket, kiegészítve a fegyveres harc beszüntetésének és az amnesztiának a követelésével, de számos esetben túl is léptek a műegyetemi pontokon (kilépés a Varsói Szerződésből, a semlegesség kinyilvánítása). Közben az emberek a legtöbb helyen leszámoltak a régi rendszer gyűlölt szimbólumaival, leszaggatva a vörös zászlókat, letörve a csillagokat és ledöntve a szovjet emlékműveket, összetépve-törve a kommunista bálványok képeit-szobrait (volt, ahol lámpavasra akasztották Rákosi mellszobrát).

Az események – elsősorban a helyi hatalom magatartásától függően – négy típusba sorolhatók. Egyes helyeken a párt- vagy katonai vezetés erőszakos eszközökkel meg tudta akadályozni a helyi hatalomátvételt. Ez történt Esztergomban, valamint Kecskeméten és környékén, ahol a III. hadtest parancsnoka, Gyurkó Lajos vezérőrnagy drákói eszközökkel (a parancsot végre nem hajtókat felkoncolással fenyegetve) biztosította alárendeltjei engedelmességét, majd brutális kegyetlenséggel számolt le minden megmozdulással. Ennek során repülőgépekről lövette a legtöbb esetben ekkor még fegyvertelen tüntetőket. A nap összecsapásai számos halálos áldozatot követeltek. A III. hadtest különleges esetétől eltekintve általában ekkor még viszonylag korlátozott erőszak árán is fenn tudta tartani a helyi hatalom a rendet, és elégnek minősült a katonaság felvonultatása a tüntetők leszerelésére, azonban viszonylag kevesebb áldozattal járó fegyveres akcióra, sortűzre más városokban is sor került.

A második csoportba tartoznak azok a területek, ahol a hatalom agresszivitása nem hozta meg a kívánt hatást, sőt akciója olaj volt a tűzre, és teljes összeomlását, a forradalmi erők hatalomátvételét eredményezte. Ez történt Miskolcon, ahol a megyei rendőrkapitányság épülete előtt bontakozott ki tüntetés az előző nap a városba visszatérő és ott letartóztatott fiatalok szabadon engedését követelve. Az épületet védők megpróbáltak tárgyalni a felkelőkkel, majd a tömegbe lőttek. A vérengzés hatására megindultak a rendőrség ellen a környező bányák és nagyüzemek munkásai, és szabályos ostrom alakult ki. Az épületet védő rendőrök és ÁVH-sok eredménytelenül kértek segítséget az üzemekben alakuló munkástanácsoktól, az egyetemistáktól, a felháborodott tömeget már amúgy is csak nagyobb katonai erő bevetésével lehetett volna megállítani. A városban szovjet csapatok nem voltak, a magyar honvédség parancsnoka pedig nem volt hajlandó segítséget nyújtani a vérengzés elkövetőinek, sőt a hadsereg is az ostromlókhoz csatlakozott, ultimátumában megadásra szólítva fel a karhatalmat. A védők kitűzték a fehér zászlót, a tömeg elfoglalta az épületet, és a vélt felelősök közül többeket a helyszínen felkoncoltak. A helyi ÁVH összeomlása és a honvédség csatlakozása után a munkástanácsok és az egyetemisták által irányított Miskolc a felkelés egyik legfőbb vidéki centrumává vált.

Miskolcon kívül a nyugati határvidéken, Mosonmagyaróvárott került sor a nap legvéresebb eseményeire. Itt a diákok kezdeményezték a tüntetést, amelyhez csatlakoztak az üzemek munkásai és a város lakói. A megmozdulás ugyanúgy zajlott le, mint bármelyik az országban. A középületekről eltávolították a gyűlölt szimbólumokat, a soproni egyetemisták pontjai alapján megfogalmazták követeléseiket, beszédek, szavalatok hangzottak el. A tömeg itt is a laktanya elé vonult, hogy csatlakozásra szólítsák fel a katonákat. A határőrlaktanya védői kísérletet sem tettek feltartóztatásukra, nem is próbálták megakadályozni, hogy a kapu elé vonuljanak, az odaérkezőket azonban gyilkos sortűz fogadta. A térről elmenekülő tömeg lefegyverezte a rendőrséget és blokád alá vette a laktanyát, melynek parancsnoka Csehszlovákiába menekült, sorsukra hagyva alárendeltjeit. A mosonmagyaróváriak Győrtől kértek segítséget, ahonnan még a nap folyamán katonák, felfegyverzett civilek, valamint az időközben megalakult Győri Nemzeti Tanács küldöttei érkeztek, hogy megakadályozzák a további vérontást. Felszólításukra a katonák letették a fegyvert, a sorkatonák kitódultak a laktanyából, és az oda ekkor benyomuló tömeg – a miskolci esethez hasonlóan – egy felelősnek tartott tisztet agyonvert. A Földes Gábor vezette győrieknek testi épségüket is kockáztatva sikerült a többi tisztet kimenteni, de a másnap folytatódó zavargásokban újabb két határőrtiszt vesztette életét. Az ÁVH-határőrség sortüze Mosonmagyaróvárott (és környékén) a régi hatalmat lőtte szét: ekkortól nem volt erő, amely a felbőszült tömeggel szembe mert volna fordulni, a párt- és tanácsi vezetés ellenállás nélkül adta át a hatalmat az új, forradalmi szervnek.

Harmadik lehetőségként az ország számos városában – köztük több megyeszékhelyen – jószerivel ellenállás nélkül adta át helyét a régi vezetés az új, forradalminak. Változó elnevezésű forradalmi tanácsok és nevükben is a 48-as forradalomra emlékeztető bizottmányok vették át a hatalmat Debrecenben, Veszprémben, Győrött stb.

Végül voltak területek, ahol még csak szerveződőben voltak a forradalmi erők, így a helyi vezetést nem érte komolyabb kihívás, támadás.

Budapesten és az egész országban mind egyértelműbbé vált a politikai helyzet: nem elégedetlen elemek elszigetelt akciójáról, hanem egységes össznépi, demokratikus megmozdulásról van szó, a pártközpont azonban továbbra sem tudott hatásos politikát kialakítani.

Az október 25-i két elhatározás (politikai lépések kezdeményezése, illetve a Katonai Bizottság által szorgalmazott fegyveres rendcsinálás, rendkívüli intézkedések mellett) a hatalom egymásnak ellentmondó lépéseit eredményezte. A rádió hajnali műsorkezdésekor az október 24-ihez hasonló szigorú intézkedések elrendeléséről tájékoztatott, hogy alig másfél órával később már a kijárási tilalom időszakos felfüggesztéséről adjon számot. A kétnapos szünet után reggel megjelenő hivatalos lapok inkább a politikai megoldást támogató írásokat jelentettek meg, sőt a Népszava közölte a szakszervezetek által adott kibontakozási programot.

Ez utóbbi különösen aggasztotta a pártvezetést, hiszen – túl azon, hogy egy újabb, eddig szigorú pártirányítás alatt álló tömegszervezet, méghozzá hagyományos munkásszervezet függetlenedésével kellett szembenézniük – a program közreadása több szempontból is ékesen bizonyította a pártirányítás teljes csődjét. Először is pusztán az, hogy a cikk megjelenhetett, azt mutatta, hogy a párt elvesztette befolyását a megjelenő hivatalos lapokra, miközben nyíltan ellenzéki orgánumok is napvilágot láttak. Másrészt a pártvezetést azzal szembesítette, hogy amennyiben ő nem talál megoldást, más testületek vehetik át az irányítást, márpedig a szakszervezet fellépésétől ugyanúgy féltették a hatalmukat, mint a felkelőktől.

A PB, majd ezt követően a KV ülésének napirendjén két egymással szorosan összefüggő kérdéskör szerepelt. Az egyik a már október 23-ának éjszakáján meghirdetett kormányváltás, tehát az új kormány személyi összetételének véglegesítése volt. Nagy Imre ezen a téren radikális változásokat próbált meg keresztülvinni. Jelöltjei között szerepeltek a reformelképzelései mellett elkötelezett, szélesebb közvélemény által is viszonylag ismert, egyre nagyobb tekintéllyel rendelkező politikusok: Szilágyi József, Losonczy Géza, Donáth Ferenc, Kardos László, Tánczos Gábor, Kopácsi Sándor, Tamási Áron és a fennálló pártvezetésben a reformokat leginkább támogató Köböl József. Rajtuk kívül a koalíciós kormányzás kialakításának irányába tett gesztusként merült fel a kisgazdapárti Kovács Béla neve. A kormánylista így azonban elfogadhatatlan volt a pártvezetés számára, az október 27-én meghirdetett kabinetben közülük csak Kovács Béla kapott helyet.

Kádár előző esti ígéretének megfelelően a PB ülésén Donáth Ferenc előterjeszthette politikai elképzeléseit. Donáth élesen elválasztotta az eddig szimultán alkalmazott két vonalat: a politikai és a katonai megoldás lehetőségét, nem hagyva kétséget afelől, hogy kizárólag az előbbit tartja járható útnak. Álláspontja szerint a pártvezetésnek gyökeresen át kell értékelnie az események minősítését: le kell szögeznie, hogy a 23-i tüntetés és az azt követő fegyveres harc kirobbanásáért a párt addigi hibás politikája a felelős, teljesíteni kell a megmozdulás demokratikus, szocialista és nemzeti követeléseit, és a rend helyreállta után tárgyalásokat kell kezdeni a szovjet csapatok teljes kivonásáról. Arra is figyelmeztetett, hogy mindezek elmaradása nemcsak azt eredményezheti, hogy a párt elveszti maradék befolyását, hanem azt is, hogy a polarizálódó helyzetben radikalizálódnak a követelések. A PB tulajdonképpen Donáth helyzetértékelése alapján fogadott el új programot, amit a KV reggel 9-kor kezdődő ülésén Kádár János terjesztett elő. Beszámolójában az új első titkár igyekezett nem szembesíteni a vezetőséget azzal, hogy a PB javaslata nem az eddigi politika korrekciója, hanem stratégiai fordulat, annak minden következményével együtt. Ezzel elérte, hogy a Központi Vezetőség elfogadta a PB ajánlását és egy szövegező bizottság hozzákezdett a kiadandó nyilatkozat megfogalmazásához, pedig még hátravolt a tényleges vita. Az új irányvonal elfogadását követően először úgy tűnt, a radikálisok lendülnek újabb támadásba, Donáth felszólalásában az előterjesztett határozati javaslaton túl, közvetlen tárgyalást követelt a felkelők képviselőivel (vagyis ne egypárti, hanem a létező politikai erőket bevonva konszenzusos, mintegy koalíciós döntés szülessen), valamint azt, hogy a felkelők egyes követeléseinek elfogadásán túl maga az új nemzeti kormány (már nem is a párt) álljon a demokratikus, nemzeti mozgalom élére.

Donáth felszólalásával egy időben azonban már felsorakozott az ellentámadásra a pártközpontból riasztott és azonnal a helyszínre siető Katonai Bizottság. Álláspontjuk szerint lehetetlen az események átértékelése, hiszen amennyiben a megmozdulás nemzeti, akkor az ellene küzdők nemzetellenesek. Amennyiben demokratikus, az ellene küzdők antidemokratikusak. A magát a forradalmi törekvések és az emberi haladás élharcosának tudó kommunista párt számára nincs visszaút. Vagy ők képviselik a történelmi igazságot, vagy oda a párt, a mozgalom legitimációja. A Katonai Bizottság tagjainak fellépése éppen azt tette nyilvánvalóvá, amit Kádár elhallgatni igyekezett, vagyis hogy az új politikai megoldás elfogadása egyben a párt hatalma egy részének feladását is jelenti. Ezért figyelmeztettek arra, hogy a hatalom feladásában nincs megállás, a tömegek Nagy Imrét is el fogják söpörni.

De a Katonai Bizottság tagjai egyben azt is állították, hogy a másik út, a katonai megoldás járható, ennek eddigi legfőbb akadálya pedig nem a fegyveres erők gyengesége, hanem a pártvezetésben jelen lévő árulás: azok, akik kapituláns intézkedésekkel (kijárási tilalom felfüggesztése) megakadályozták a rendteremtést. Azok, akik a munkásosztálynak a fegyveresek mellé állásáról festett rémképekkel riogatják a Központi Vezetőséget.

Nem tudni, hogy a legitimációs válság felvetése vagy a munkásság támogatásának reménye hatott erőteljesebben, de a Katonai Bizottság fellépése nyomán gyökeresen megváltozott a KV álláspontja, és a korábban már fogalmazni kezdett határozati javaslattal szemben végül semmi lényeges újat nem hozó nyilatkozatot fogadtak el és tettek közzé. 

A pártvezetés – a maga szempontjából – a legrosszabbat választotta: azt, amitől már napok óta nem tudott szabadulni. Továbbra is szorgalmazták a katonai megoldást, miközben csekély, erőtlen, megkésett reformokkal próbáltak meg erőket leválasztani az ellentáborról: az október 26-i ígéretekkel a munkásságot, amelynek elsősorban anyagi követeléseit kísérelték meg kielégíteni, az október 27-i kormánylistával pedig a parasztságot, bevonva a kisgazdapárt két reprezentánsát (Tildyt és Kovács Bélát) az új kormányba.

A KV-határozathoz képest egyértelműbb, mégis ellentmondásos volt a szovjet küldöttek álláspontja. Mikojanék keményen támadták Donáthot, de kijutott kritikájukból Nagy Imrének is. Óvtak a további engedményektől, elsősorban a szovjet csapatok kivonásának fölvetésétől, ami – az ő meglátásuk szerint is – a (párt)hatalom bukásához vezet, katonai akciók helyett azonban mégis politikai lépéseket sürgettek, elsősorban a munkásság leválasztására törekedve. Nem látták át, hogy a munkásság mind szélesebb körben megfogalmazott követelései között első helyen szerepelt a szovjet csapatok kivonása és a felkelőknek adandó amnesztia, vagyis semmi esély nem volt arra, hogy egyes anyagi sérelmek orvoslásának ígéretével lekenyerezhetők lennének.

Miközben Kádár megkísérelt megegyezni a munkásosztállyal, hogy leválassza őket a felkelés táboráról, akaratlanul segített életre hívni egy olyan szervezetet, amellyel november 4-ét követően is hosszú ideig kényszerű harcot vívott. Október 24-étől kezdtek munkástanácsok alakulni az ország különböző területein (elsőként Pécsett, Miskolcon és a fővárosi Egyesült Izzóban). A KV október 26-i, a SZOT-hoz csatlakozó felhívása azonban jelentős lendületet adott a folyamatnak. A hatalmi vákuumnak látszó patthelyzetben természetes igényként merült fel a munkásság részéről, hogy munkahelyük védelme érdekében önálló szervezetet hozzanak létre, hiszen a gyárat, a gyárban felhalmozott értékeket meg kellett védeni a fegyveres harcok idején, de szükségesnek látták azt is, hogy a változások közepette nekik felelős bizalmi testület képviselje érdekeiket a kialakulóban lévő új hatalmi intézményekben. A győri vagongyár emellett azért is delegált küldötteket a városi nemzeti tanácsba, hogy megakadályozzanak egy esetleges „úri restaurációt”, és ott képviseljék a munkásság speciális érdekeit is.

Mindezt a párt felhívása után kétszeresen is legitimnek tekinthették, hiszen a forradalommal összhangban megfogalmazott követeléseik biztosították a gyárkapun kívüli tömegek támogatását, a KV felhívása pedig a még fennálló hatalom részéről adott törvényes színezetet működésüknek. Ugyanakkor a létező és ekkortól alakuló munkástanácsok egységesen elvetették a SZOT gyámkodását, bárminemű beleszólását megalakulásukba vagy az ügyek vitelébe, sőt célul tűzték ki a szakszervezetek reformját, demokratizálását alulról történő választással; addig is kimondva vagy kimondatlanul átvették annak jogait és feladatait, sok esetben irodáit is, miközben számos hiteltelen bizalmit távolítottak el az üzemekből.

OKTÓBER 26.

A Nap kel: 7 óra 18 perckor, nyugszik: 17 óra 37 perckor.
A Hold kel: 2 óra 41 perckor, nyugszik: 16 óra 2 perckor.

NÉVNAPOK: Albin, Amand, Amanda, Ametiszt, Armand, Baldvin, Demeter, Dömötör, Evatiszt
Katolikus naptár: Dömötör, Amand, Evariszt
Református naptár: Dömötör, Amanda
Evangélikus naptár: Dömötör, Amanda, Armand
Zsidó naptár: tisri hónap 24. napja

OKTÓBER 26-ÁN SZÜLETETT:

1931. PÓR JUDIT - József Attila-díjas műfordító, irodalomtörténész, szerkesztő (85 éve)
1931. GERA MIHÁLY - Táncsics Mihály-, Balogh Rudolf-díjas, Aranytoll díjjal kitüntetett újságíró, szerkesztő, fotótörténész (85 éve)
1931. SZAKONYI KÁROLY / eredeti neve: Németh Károly - Kossuth- és József Attila-díjas író, színműíró (85 éves)
1936. ROMICS LÁSZLÓ - Széchenyi-díjas orvos, belgyógyász, akadémikus, az anyagcserezavarok kutatója (80 éve)
1941. NÉRAY KATALIN - Széchenyi- és Munkácsy Mihály-díjas művészettörténész (75 éve)
1941. BIRKÁS ÁKOS - Munkácsy Mihály- és Herder-díjas festőművész, kiváló művész (75 éves)
1941. SZÖRÉNY REZSŐ - filmrendező (75 éve)

OKTÓBER 26-ÁN HALT MEG:

1976. KOCSIS ANDRÁS - Kossuth- és Munkácsy-díjas szobrász, érdemes művész (40 éve)
2006. BÉCSY TAMÁS - József Attila-díjas irodalomtörténész (10 éve)

IDŐJÁRÁS

A kora délelőtti óráktól északnyugat, észak felől csökken a felhőzet, legtovább a Dél-Alföldön és a középső területeken marad erősen felhős az ég, miközben egyre kevesebb helyen, a nap második felében már csak északkeleten, a keleti határszélen, illetve a Duna vonalában lehet csapadék. Az északias szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon és az északkeleti megyékben megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12, 17 fok között valószínű. Késő estére 6, 12 fok közé hűl le a levegő.

https://joreggelt.blogstar.hu/./pages/joreggelt/contents/blog/31267/pics/lead_800x600.jpg
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Kapcsolódó blogbejegyzések

Ezeket a cikkeket olvastad már?